TRAO ĐỔI

nan bot

Phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Phươn pháp Bàn tay nặn bột là gì? Bàn tay nặn bột là một chiến lược về giáo dục khoa học, được Giáo sư Georger Charpak (người Pháp) sáng tạo ra và phát…