Văn bản pháp quy

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định về “Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự” (sau đây gọi tắt là Thông…

Luật Bình đẳng giới

Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. Ngày 12 tháng 12 năm 2006, Chủ tịch nước ký Lệnh…

Luật Cán bộ công chức

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 cán bộ, công chức được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức…

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan…

LUẬT GIÁO DỤC

QUỐC HỘI Số: 38/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT GIÁO…