Y tế học đường

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

                                                                       PHÒNG GD&ĐT THỊ XA BA ĐỒN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THỌ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015…