Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

Tháng Hai 28, 2017 10:01 chiều

Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định về “Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự” (sau đây gọi tắt là Thông tư), có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2016. Dưới đây là nội dung cơ bản của Thông tư này.

Luạt khiếu nại, tố cáo