Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học

Tháng Hai 28, 2017 9:53 chiều

Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học trên cơ sở hoàn thiện thay Thông tư 30 sẽ chính thức được áp dụng từ 6/11.

Tải về tại đây: Thong tu 22