Luật Bình đẳng giới

Tháng Hai 28, 2017 9:46 chiều

Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. Ngày 12 tháng 12 năm 2006, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 18/2006/L-CTN. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Mời các bạn tham khảo Luật Bình đẳng giới.

Tải về tại đây: Luật bình đẳng giới