Luật Cán bộ công chức

Tháng Mười 13, 2016 10:02 chiều

Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 cán bộ, công chức được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan. Mời các bạn tham khảo Luật cán bộ công chức 2008 số 22/2008/QH12 mới nhất.

Tải về tại đây: Luật cán bộ công chức