Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014

Tháng Hai 28, 2017 10:07 chiều

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Nhấn vào đây để tải về:  Luật hôn nhân và gia đình